..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Friday, April 3, 2009

..:: Visor Hack ::..

Long time back me and some other people also asking about a UI like visor .

http://www.highend3d.com/boards/index.php?...05&hl=visor

http://www.highend3d.com/boards/index.php?...56&hl=visor

http://www.highend3d.com/boards/index.php?...52&hl=visor

But no hope how we can make a folder tree view with maya . Today i am just going through the visor panel script,
and found some interesting thing . And i made a small hack from that .
Here is the code and code its in python (only for windows)


You can find the code here

http://www.stirkbin.com/54071


I thought ,I should share with you people , and maybe it will help some on else also

0 comments:

::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP