..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Thursday, June 26, 2008

അപ്പോ നമ്മുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ ,ഇതു OS(Operating System)Install ചെയുന്ന വിധം ആണ് .. screenshoot ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുനത് ഇതു കമ്പ്യൂട്ടര്‍ തുടക്കകാര്‍ക്ക് എളുപ്പം ആണ് എന്ന്


 
 

1. Insert the Windows XP
CD-ROM and reboot the computerIf you see a message about hitting any key to boot
the CD, do so now.


Otherwise, you will see a message about Setup
inspecting your system.


 
 


2.
MS-DOS portion of Setup begins


In the first stage of Setup, you will see a series
of blue and gray MS-DOS-based screens. In the first
step, you will be asked to press F6 if you need to
install any third-party or RAID drivers.


Then, you can press F2 to initiate
the Automated System Recovery (ASR) tool, a new XP
feature that lets you recover non-booting systems
from XP Setup. Ignore this.


Finally, Setup will load the files
it needs to start a bare bones version of XP. This
may take a few minutes.

  
 

3.
Welcome to Setup


Finally, Setup begins. In this step, you can set up
XP, launch the Recovery Console (another, more
complicated system recovery tool), or quit.Press ENTER to continue Setup,
and it will examine your hard drives and removable
disks.

 


 
 


4.
Read the license agreement


Next, you'll have to agree to Microsoft's
complex licensing agreement. Among the highlights:
You don't actually own Windows XP and you can only
install it on one PC.

No one
reads this, I know, but it's probably a good idea to
at least check it out.


Hit F8 to continue.


 


 
 


Upgrade
versions only:4b
.
Insert qualifying media


If you are attempting to clean
install with a Windows XP Home or Pro Upgrade CD,
you will see this screen, which requires you to
insert your previous Windows CD in order to verify
that you qualify for the Upgrade version.


Curiously, it says that you can use
CDs from Windows NT 3.51 and Windows 95 in addition
to those from 98, 98 SE, Millennium, or 2000, though
these products cannot be upgraded to XP.


Once you've proven that you
qualify, hit ENTER to continue.


 


 
 

5.
Choose an installation partitionThis crucial step lets you choose where to install
XP. On a clean install, you will typically install
to the C: drive, but you might have other ideas,
especially if you plan to dual-boot with 9x. Setup
will show you all of your available disks (in this
case, just one) and let you create and delete
partitions as needed. So, for example, if you have
one disk, but would like to create two partitions,
one for XP and one for your data, you can do that
here.

 


 
 


6.
Select the file system


If you created a new partition, or wish to change
the file system of an existing partition, you can do
so in the next step. Generally speaking, I recommend
going with the NTFS file system, which is more
secure than FAT.

Regardless
of which file system you choose, be sure to select
one of the "quick" format options (the top two
choices), if you do need to format, since these will
work much more quickly than a full format.


In this example, I've selected an
existing FAT32 partition and elected to format it in
NTFS format.

  
 

7. Optionally
format the partitionIf you did choose to change or format the file
system, this will occur next. First, you'll be asked
to verify the format. If you're installing XP on a
system with more than one partition, especially one
that still holds your data on one of the partitions,
be sure you're formatting the correct partition.


Hit F to continue, and a
yellow progress bar will indicate the status of the
format. When this is complete, Setup will again
examine your disks, and create a list of files to
copy. 
 

8.
Setup folder copy phase and reboot


Setup will now copy system files to the system/boot
partition(s) you just created. This will allow the
PC to boot from the C: drive and continue Setup in
GUI mode.

When the file copy
is complete, Setup will initialize and save your XP
configuration. It will then reboot your PC.


When the system reboots, you will
probably see the "Press any key to boot from CD"
message again. If this happens, do not press a key:
Setup will now boot from your C: drive. In the event
that you cannot prevent the CD-based Setup from
reloading, eject the CD and reboot. Setup will ask
for the CD when needed.


 


 
 

9.
GUI Setup beginsOnce the system reboots, you will be
presented with the GUI Setup phase, which is much
more attractive than the DOS-mode phase. As you
progress through GUI Setup, you can read promotional
information about XP on the right side of the screen
if you're bored.

Next, your
hardware devices are detected. This could take
several minutes.


 
 


10. Regional
and language OptionsIn the first interactive portion of GUI Setup, you
can choose to customize the regional and language
settings that will be used by XP, as well as the
text input language you'd like. Users in the United
States will not normally need to change anything
here.

Click Next to
continue. 
 

11.
Personalize your software


Now, enter your name and, optionally, your
company.

The name you enter
is not the same as your user name, incidentally, so
you should enter your real name here (i.e. Paul
Thurrott
or whatever).Click Next to continue.

 
 


12. Enter
your product key


Now you must enter the 25-character product
key that is located on the orange sticker found on
the back of the CD holder that came with Windows XP.
You cannot install XP without a valid product key.


Later on, you will be asked to
activate and optionally register your copy of
Windows XP. A product key can be used to install XP
on only one PC.


Click Next to continue.

Windows XP
Professional only:


Windows XP
Home Edition only:
 
 

13. Enter a
computer name and administrator password
In the next phase of Setup, you can create a
name for your computer (which is used to identify it
on a network) and, optionally in Pro Edition only, a password for the
system Administrator, the person who controls the PC
(this will generally be you, of course).


Setup generates a random name for
your PC, but it's always nasty looking, so I
recommend renaming it to something more logical (Pauls_PC
or whatever). After Setup is complete, you can
provide a better description of the PC too (like
Paul's desktop computer
or whatever).


In XP Pro, the Administrator password is
optional--that is, you can leave it blank--but I
strongly recommend that you provide a good password
here for security reasons.


XP Home doesn't allow
you enter an Administrator password,  as this
account is more hidden on Home installs for some
reason. So you can only enter a machine name in Home
Edition.


Click Next to continue.


 
 

14. Supply
your date and time settings


Next, you can supply the date and time, which
are auto-set based on information in your BIOS, and
the time zone, which is irritatingly set to PST,
which is where Microsoft is. Change these as
appropriate.

Click Next
to continue. 
 

15. Network
setup
If you have a networking card or modem, Setup now
installs the networking components, which include
the client for Microsoft networks, File and Print
Sharing, the Quality of Service (QoS) Packet
Scheduler, and the TCP/IP networking protocol by
default.


 
 

16. Choose
networking settings
In this phase, you can choose to keep the
default settings (recommended) or enter custom
settings. I recommend later disabling QoS, but for
now, it's generally best to leave it as-is, unless
you have specific needs dictated by your ISP or
network.

Note that XP
doesn't include the legacy NetBEUI protocol out of
the box. If you want to use this protocol, you will
need to install it later from the XP CD-ROM.


Click Next to continue.


 
 


Windows XP
Professional only:


16b.
Enter workgroup or domain information
In Windows XP Professional only, you will be
able to select a workgroup or domain name next. Home
Edition doesn't work with Windows domains, however,
and Setup will automatically supply the workgroup
name MSHOME, which you can change later. The
default workgroup name in XP Pro is, imaginatively,
WORKGROUP. I recommend changing this; I use
the workgroup THURROTT at home, for example.


Click Next to continue.


 
 

17. Setup
completion


From this point on, Setup will continue to
completion without any further need for interaction,
so this is a good time to grab a drink or a snack.


Setup will now copy files,
complete installation, install your Start Menu
items, register system components, save settings,
remove any temporary files needed by Setup, and then
reboot.


Again, you will
probably see the "Press any key to boot from CD"
message on reboot. If this happens, do not press a key,
and your new XP install will boot up. You can remove
the XP Setup CD now.
Windows XP
Professional Edition only:


Windows XP
Home Edition only:
 
 

18. First
boot


You'll be greeted by the XP splash screen on
first boot (this actually appears briefly when you
rebooted into GUI Setup as well).The splash screens for XP Pro and
Home are subtly different.


 
 

19. Change
display settingsUsers with CRT monitors and some LCDs (such
as laptops and flat panel displays) will see a
Display Settings dialog appear, which asks whether
you'd like XP to automatically set the resolution.
This will generally change the resolution from 800 x
600 to 1024 x 768 on a CRT monitor, or to the native
resolution of an LCD display.


Click OK and let XP change the
resolution. Then, accept the settings if the screen
display changes and can be read. If you can't see
the display, it will time out after 30 seconds and
return to the sub-optimal 800 x 600 resolution.


Click OK to accept the
screen resolution change. 
 

20. Welcome
to Microsoft Windows


Now, you are presented with XP's "Out of Box
Exerience," or OOBE, which presents a silly wizard
to guide you through the final set up of your PC.Click Next to continue.

 
 


21. Network
setup


In the opening OOBE phase, you are asked to
set up your network/Internet connection, which is
required for activation and registration. If you
selected the default networking configuration during
Setup and know it will work (because you're
connected directly to a cable modem, perhaps, or are
on a local area network), then select Yes
(the default). Otherwise, you can select No
and then Skip.

We'll
assume that your network is up and running and
select Yes.Click Next to continue.

 
 


22.
Optionally activate and register Windows


If you selected Yes in the previous step, you
are asked if you'd like to activate Windows XP. This
will tie your copy of XP to the current PC
semi-permanently, so be sure this is what you want.
Activation requires a connection to the Internet,
but you can perform this step later if you want (and
don't worry, XP will annoyingly remind you of this
fact every time you boot the machine until you do
so).

I recommend selecting
No here, since you can activate later easily
enough. If you do select Yes, you are asked whether
you'd like to register the product. Unlike
activation, registration is optional.


 

23. Set up
users


Now, you can set up the user names of the
people who will be using the PC. You will want at
least one user (for you), since you shouldn't be
logging on as Administrator. Curiously, each user
you do create here has administrative privileges,
however, and no password (!). You should set up your
users correctly with passwords as soon as possible
(see Post-installation tasks, below, for details).


This phase lets you create up to five
users. You can create more later, or manage users,
using the User Accounts tool in Control Panel.Click Finish when done
creating users. At this point, OOBE ends and you're
reading to go. Click Finish again.

 


 

24. Logon to
Windows XP for the first time


With OOBE out of the way, you're presented
with the XP Welcome Screen for the first time. This
will list all of the users you created, along with
lame, randomized images you can change later (again,
see below). When you click on a user name, that
account will logon and you'll be presented with the
XP desktop. After you create passwords, however,
you'll be asked to enter a password before you can
logon.ഇതു എടുത്തിട്ടുലള്ളത് : Paul Thurrott alude collection il ninnanu

1 comments:

സായം സന്ധ്യ said...

Thanks for this Achayan, Please post a topic on How to Format a system and doin Disk partitian in a new system. With the usual troubles that may araise and how to solve it.

Once again thank you

::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP