..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Sunday, August 10, 2008

..:: ലൈറ്റ് ബോക്സ് ഗാലറി ബില്‍ഡ് ടൂള്‍ ::..

ഇതു python എന്ന പ്രോഗ്രാമിങ്ങ്‌ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചു ഉള്ള
ഒരു ടൂള്‍ ആണ് ഇതു വെച്ചു വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങള്ക്ക് സ്വന്തം
ഫോട്ടോ ഗാലറി ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കും . ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം

windows

Start -> Run -> cmd
python D:\Temp\ myGalBuild.py

അപ്പൊ എങ്ങനെ ചോദിക്കും
Enter Image folder Name ... ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന
ഫോള്‍ഡര്‍ നെയിം കൊടുക്കുക .. എന്നിട്ട് Enter കീ പ്രസ് ചെയ്യുക

അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ വരും .. എത്ര ഫോട്ടോ വേണം ഒരു വരിയില്‍
എന്ന് അതിനും ഉത്തരം കൊടുത്തു Enter കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ...

കുറച്ച് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഗാലറി റെഡി ഉദഹരണം
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ

ഇനി ഫുള്‍ പായ്ക്ക് ഡൌണ്‍ലോഡ് ഇവിടെ കിട്ടും

ഡൌണ്‍ലോഡ്

ഇതിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് ഇതാണ് 1. '''Image Galary
  Builder

 2. Copyright (C) 2008 KURIAN O.Samuel

 3. This program is free software; you can redistribute it
  and/or modify

 4. it under the terms of the GNU General Public License as
  published by

 5. the Free Software Foundation; either version 2 of the
  License, or

 6. (at your option) any later version.

 7.  

 8. This program is distributed in the hope that it will be
  useful,


 9. but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
  of

 10. MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 
  See the

 11. GNU General Public License for more
  details.

 12.  

 13. You should have received a copy of the GNU General Public
  License

 14. along with this program; if not, write to the Free
  Software

 15. Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,

 16. Boston, MA  02110-1301, USA


 17. Creadits : LightBox Team
  http://www.lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/

 18. '''

 19. import Image

 20. import os

 21. import sys


 22. def makeThumbHere(getFileName,outputFld):

 23.         imageFile = getFileName

 24.         im1 = Image.open(imageFile)


 25.         width = 100

 26.         height = 75

 27.         im5 = im1.resize((width, height), Image.ANTIALIAS)


 28.         getTotaleFilename=os.path.basename(imageFile)

 29.         im5.save(outputFld+"/"+getTotaleFilename)


 30. def findFilesinFolder(getFolderNameHere,outputFld,getRowHere):

 31.         sendToHtmlFiles=[]

 32.         os.chdir(getFolderNameHere)


 33.         mainFilepath=os.listdir(getFolderNameHere)

 34.         for

  eachfile in mainFilepath:

 35.                 if os.path.isfile(eachfile) == True :


 36.                        
  eachfile=eachfile.lower()


 37.                         if((eachfile.endswith('.jpg')) or (eachfile.endswith('.bmp')) or (eachfile.endswith('.png')) or (eachfile.endswith('.gif'))):


 38.                          
        myFullFilePath=getFolderNameHere+"/"+eachfile


 39.                          
        makeThumbHere(myFullFilePath,outputFld)


 40.                          
        sendToHtmlFiles.append(eachfile)


 41.                 elif os.path.isdir(eachfile) == True :


 42.                        
  mst='fld'

 43.         createHtmFileHere(sendToHtmlFiles,getRowHere,getFolderNameHere)


 44. def createHtmFileHere(getTotaleFilename,getRowHere,getFolderNameHere):

 45.         myHeadLine='''<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
  lang="en">


 46. <head>

 47.         <title>My Photo
  Gallery</title>

 48.         <link
  rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css"
  media="screen" />

 49.         <script
  src="js/prototype.js"
  type="text/javascript"></script>


 50.         <script
  src="js/scriptaculous.js?load=effects,builder"
  type="text/javascript"></script>

 51.         <script
  src="js/lightbox.js"
  type="text/javascript"></script>

 52.         <style
  type="text/css">


 53.                
  body{ color: #333; font: 13px '
  Lucida Grande', Verdana,
  sans-serif;     }

 54.         </style>


 55. </head>

 56. <body>

 57. <table cellpadding=8 cellspacing=8 border=0 align=center
  width=30%>'
  ''+"\n"

 58.         myEndLine='''</tr></table>


 59. </div></body>

 60. </html>'''

 61.         fileHandle = open ( getFolderNameHere+"/my_gallary.html", 'w' )


 62.         fileHandle.write(myHeadLine)

 63.         fileHandle.close()


 64.         myDivsart='''<tr valign=top align=center>'''+"\n"

 65.         myDivEnd='''</tr>'''+"\n"


 66.         myint=1

 67.         for
  myCnt in range(len(getTotaleFilename)):


 68.                 if myCnt=='1':

 69.                        

  mytablepars=myDivsart+'''<td><a href=\"'''+getTotaleFilename[myCnt]+'''\" rel="lightbox"><img src="gal_thum/'''+getTotaleFilename[myCnt]+'''\" width="100"
  height="75" alt="" /></a></td>'
  ''+"\n"


 70.                        
  fileHandle = open (

  getFolderNameHere+"/my_gallary.html", 'a' )

 71.                        

  fileHandle.write(mytablepars)

 72.                        

  fileHandle.close()

 73.                        

  myint=myint+1

 74.                 else:

 75.                        

  mytablepars='''<td><a
  href=\"'
  ''+getTotaleFilename[myCnt]+'''\"

  rel="lightbox"><img src="gal_thum/'
  ''+getTotaleFilename[myCnt]+'''\" width="100"
  height="75" alt="" /></a></td>'
  ''+"\n"


 76.                 if myint == getRowHere:

 77.                        

  myparserMost=mytablepars+myDivEnd+myDivsart

 78.                        
  fileHandle = open (

  getFolderNameHere+"/my_gallary.html", 'a' )

 79.                        

  fileHandle.write(myparserMost)

 80.                        

  fileHandle.close()

 81.                        

  myint=1

 82.                 else:

 83.                        

  fileHandle = open (
  getFolderNameHere+"/my_gallary.html", 'a' )

 84.                        

  fileHandle.write(mytablepars)

 85.                        

  fileHandle.close()

 86.                        

  myint=myint+1

 87.         fileHandle = open ( getFolderNameHere+"/my_gallary.html", 'a' )


 88.         fileHandle.write(myEndLine)

 89.         fileHandle.close()


 90.        

 91. getRootFolderHere=raw_input("Enter Image Folder Name ... \nWhere you kept galary images please give
  foldername here...\n"
  )

 92. getRowHere=int(raw_input("How Much Image You Want in a Raw ???
  ...\n"
  ))


 93. setThumbFloder=getRootFolderHere.replace("\\","/")+"/gal_thum"

 94. setJsFloder=getRootFolderHere.replace("\\","/")+"/js"


 95. getRootFolderHere=getRootFolderHere.replace("\\","/")

 96. try:

 97.         os.mkdir(setThumbFloder)


 98.         os.mkdir(setJsFloder)

 99. except WindowsError:

 100.         print

  "Thumbnail Folder is exists !!! please move or rename the folder
  and run script again !!!"

 101.         raw_input("Press any Key To Exit
  !!!"
  )

 102.         sys.exit(1)


 103. findFilesinFolder(getRootFolderHere,setThumbFloder,getRowHere)

 104.  

0 comments:

::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP