..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Tuesday, August 12, 2008

..::ഒരു python പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ എഴുതുന്ന പ്രേമ ലേഖനം ::..

import os
import sys
from myHeart import heart
from myLife import life
def main():
if you in (depressed, sadness, resignation):
print 'me, my sweetheart'
if feel(you) is 'lonely' or feel(you) is 'neglected':
talk_me(this)
while always:
I.take_care(you)
if you.love() is not me:
# I will follow in the madness
# I will

getUser=raw_input("Press Any Key To Exit !!!")
break # down...
sys.exit(1)
for emotion in my.heart:
try:
your.lover = me
except IOError :
your.best_friend = me
if you.hate(me):
love(me)
elif I.annoying():
love(me)
else:
love(me, how='deeply', when='now')
if __name__ == '__main__':
main()


PS : ഐഡിയ എന്റെ സ്വന്തം ഒന്നും അല്ല കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ കഴിവിന് അനുസരിച്ച് ഒന്നു കുളിപ്പിച്ച്
ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നു

0 comments:

::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP