..::ചുമ്മാ കാണുക ... ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോകളും ഉണ്ട് ::..

Friday, February 27, 2009

..:: Novodex Plugin ::..

Novodex Plugin For Maya 2008 and 2009

Originally this plugin called 'Nima' was developed by Feelingsoftware and sponsored by Ageia. Now its owned by NVIDIA Corporation .

Compiled by me

You need to download PhysX_9.09.0203_SystemSoftware

Download

After installing this only try to load the plugin

Maybe you will get error like this

// Error: f:\scmvista\experimental\PhysX_2.8.1_GPU\novodex\SDKs\Core\Device\RegistryHardwareSelection.cpp (71: warning: CUDA not available //
// Error: f:\scmvista\experimental\PhysX_2.8.1_GPU\novodex\SDKs\Core\Device\RegistryHardwareSelection.cpp (71: warning: CUDA not available //


Dont worry still your plugin will work fine

some Eg : Videos

Download

Novodex_2008_2009
Novodex_2008_2009....
Hosted by eSnips

0 comments:

::..ഇപ്പൊ ഇത്രേം പേരു ഇവിടെ ഉണ്ട്..::

..:: സഹിക്കുന്നവര്‍ ::..

..:: സഹിച്ചവര്‍ ::..

..:: കുറെ നല്ല പാട്ടുകള്‍ ::..

..:: കോപ്പിറൈറ്റ് ::..

അടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാര ആയാല്‍ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്

TOP